دانلود کتاب احکام روابط زن و مرد و مسائل اجتماعی آنان

تاریخ انتشار : 20 سپتامبر 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان احکام روابط زن و مرد و مسائل اجتماعی آنان

توضیحات:
نگاه مرد به زنان محرم

  • مسئله: مردان می توانند به تمام بدن محارم خویش غیر از عورتین نگاه کنند، مشروط به آنکه این نگاه به قصد لذّت نباشد.

همچنین خوف به فساد افتادن هم نباشد(از این حکم همسر استثناء است

. در نتیجه: مردان نمی توانند عورتین دختر یا مادر یا خواهر و یا دیگر محارم خود را ببینند اگر چه بدون قصد لذّت و ریبه باشد. همچنین بنابر احتیاط واجب دیدن عورتین بچه ممیز غیر بالغ جایز نیست

مسئله: احتیاط مستحب ترك نگاه کردن مردان به محارم خود از زانو تا زیر ناف می باشد. امام، فاضل، گلپایگانی و مکارم:عروه، (ستر و ساتر)، قبل از مسئله. بهجت و سیستانی: زنان نامحرم یا مسلمان هستند یاغیر مسلمان، در صورتی که مسلمان باشند یا کاملاً حجاب خود را رعایت کرده اند یا نه. الف) مسلمانی که کاملًا حجاب خود را رعایت کرده است.)

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: احکام روابط زن و مرد و مسائل اجتماعی آنان

نوع فایلنویسنده: مسعود معصومی

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی مشترک

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶۹

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب احکام روابط زن و مرد و مسائل اجتماعی آنان

نظرات