دانلود کتاب دانستنی های زناشویی

تاریخ انتشار : 15 سپتامبر 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان دانستنی های زناشویی

توضیحات:

در اصناف زنان و صفات پسندیده و ناپسندیده ایشان

از حضرت صادق منقول است که زن بمنزله قلاده ایست که در گردن خود میافکنی پس ببین که چگونه قلاده براي خود میگیري و فرمود که زن صالحه و غیر صالحه هیچ یک قیمت ندارند، زن صالحه طلا و نقره قیمت و قدر او نیست بلکه او بهتر است او بهتر است از طلا و نقره و زن غیر صالحه بخاك هم نمیارزد خاك بهتر از اوست و حضرت رسول فرمود که دختر بکفو و مثل خود بدهید و از کفو و مانند خود دختر بخواهید و از براي نطفه خود زنی را پیدا کنید که شایسته آن باشد که فرزند از او بهم رسانید. درحدیث صحیح از حضرت امام جعفر صادق منقول است که هر که زنی بخواهد براي حسن و جمال یا از براي مال از هر دو محروم ماند واگر ازبراي دین داري وصلاح او بخواهد حق تعالی مال وجمال او را روزي کند.

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: دانستنی های زناشویی

نوع فایلنویسنده: حسین غزالی اصفهانی

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی مشترک

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۳۷

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب دانستنی های زناشویی

نظرات