دانلود کتاب راهنمای زندگی خانوادگی

تاریخ انتشار : 2 ژوئن 2017

کارنیل رایگان کتاب های موفقیت

 

کتاب راهنمای زندگی خانوادگی

توضیحات:

در جامعه بشری خانه و خانواده بنیاد اساسی زندگی انسانی شمرده می شود. این بنیاد در جامعه نقش بس مهمی را ایفا می نماید، بدین معنی که همین تشکیل کوچک که خانواده نامیده می شود، محتوای تشکیل بزرگ و وسیع جامعه را شکل می دهد. خانواده مسئولیت و وظیفه به میان آوردن نسلها و پروردن و تربیت آن را دارد. منظور از به وجود آوردن خانواده، توسعه و گسترش بشریت به روی کره ی زمین است و همچنان خانواده مسئولیت و وظایف بس عظیم تربیت سالم و مراقبت جدی نسلها را به دوش دارد. همین سان خانواده مکلفیت و مسئولیت رهبری نسلها به سوی اهداف معین و سنجیده حیات انسان ها را به عهده دارد.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: راهنمای زندگی خانوادگی

نوع فایلنویسنده: بلقیس مکیز

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی مشترک

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۱۱

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب راهنمای زندگی خانوادگی

نظرات