دانلود کتاب زندگی بی تناسب با فهم

تاریخ انتشار : 20 ژانویه 2017

 کتاب زندگی بی تناسب با فهم

توضیحات:

اینکه در ادبیات دینی ما تاکید شده است که ” چرا می گویید چیزی را بدان عمل نمی کنید؟” گاهی این توهم را پیش می آورد که پس به تمامی دانسته هایمان لزوما باید عمل کرد. در یک ارزیابی از زندگی خویش می فهمیم و دریافته ایم که حداقل عده ای بی تناسب با علم خود زندگی می کنند. شاید بعضیها متوجه نباشند ولی واقعیت زندگی غالب آدمهاست.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: زندگی بی تناسب با فهم

نوع فایلنویسنده: محمود زارع

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۲

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

  دانلود مستقیم و رایگان کتاب زندگی بی تناسب با فهم

نظرات