دانلود کتاب شناخت جوامع دانایی در بیست پرسش و پاسخ به همراه شاخص جوامع دانایی

تاریخ انتشار : 7 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان شناخت جوامع دانایی در بیست پرسش و پاسخ به همراه شاخص جوامع دانایی

توضیحات:

با پیدایش و گسترش قلمروهاي جدید دانش، پیشرفت صناعات و تحولات فرهنگی و اجتماعی، به تدریج ساختار، فعالیت ها و صورت هاي اجتماعی متعارف تغییر شکل پیدا می کنند. از دیدگاه نظري و در عرصۀ عمل، مناسبات و تعاملات عناصر قابل توجه علمی، فرهنگی و تمدنی، در دو دهۀ اخیر، ساختار اجتماعی نویی را شکل داده است که در مجامع علمی و حلقه هاي فکري به ” جامعۀ دانایی”   ویا ” جامعۀ دانش بنیاد ” موسوم و متعارف است . جامعۀ دانایی که داراي خصلتی هم افزاینده و چندظرفیتی است، به رغ م تعابیر و تعاریف متنوع، به موقعیتی اطلاق می شود که در آن ” دانش ” مبناي مناسبات و ارتباطات جمعی است و نهادهاي اجتماعی با فراهم کردن فرصت هاي پویا و برابر، شهروندان را در خلق و تولید قلمروهاي جدید دانش و آگاهی مساعدت می کنند.

 

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: شناخت جوامع دانایی در بیست پرسش و پاسخ به همراه شاخص جوامع دانایی

نوع فایلنویسنده: اسماعیل یزدان پور

نوع فایلموضوع کتاب: کتاب های عمومی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۸۲

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب شناخت جوامع دانایی در بیست پرسش و پاسخ به همراه شاخص جوامع دانایی

نظرات