دانلود کتاب فرزند زیبا ( زیبا سیرت و زیبا صورت)

تاریخ انتشار : ۲۴ شهریور ۱۳۹۶

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان فرزند زیبا ( زیبا سیرت و زیبا صورت)

توضیحات:

رسول خدا(ص): به زنان خود در دوره نزدیک زایمان، خرما بدهید؛ زیرا هر کس که در دوره نزدیک زایمان غذایش خرما باشد، فرزندش بردبار زاده خواهد شد . خوراك مریم، هنگامى که عیسى را زاد، همین بود، در حالى که اگر خدا غذایى بهتر از خرما براى او سراغ داشت، همان را به وى مى خوراند.
رسول خدا(ص): چون زن فرزند به دنیا آورد، باید نخستین چیزى که مى خورد، خرماى تازه باشد و اگر خرماى تازه در اختیار نبود، خرمایى دیگر؛ چرا که اگر چیزى برتر از آن وجود مى داشت، خداوند آن را به مریم، هنگامى که عیسى (علیه السلام) را زاد، مى خوراند.
رسول خدا (ص): به زنان زائوى خود، خرماى تازه بدهید و اگر خرماى تازه نبود، خرماى دیگر . نزد خداوند، هیچ درختى عزیزتر از آن درخت که مریم (دختر عمران) در زیر آن فرود آمد، نیست.

 

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: فرزند زیبا ( زیبا سیرت و زیبا صورت)

نوع فایلنویسنده: ناشناس

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی مشترک

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۰

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب فرزند زیبا ( زیبا سیرت و زیبا صورت)

نظرات