دانلود کتاب چالشهای پیش روی نظریه تکامل

تاریخ انتشار : 21 ژوئن 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان چالشهای پیش روی نظریه تکامل

توضیحات:
چالش های پیش روی نظریه تکامل:
۱- مهمترین مشکل پیش روی نظریه تکامل ثبت فسیلی است. داروین می دانست که ثبت فسیل می تواند فرضیه اش را به خطر بیندازد. او در کتاب منشا انواع اذعان می کند که ثبت و تاریخچه فسیلی نمی تواند از منظر تکوین مورد بررسی قرار بگیرد.
داروین می گوید:” چرا اگر انواع، از سایر انواع به وسیله ویژگی های توراثی برتر ریشه می گیرند. ما همه جا شاهد گونه های بی شماری تغییر یافته و دگر دیسی شده نیستم؟ چرا انواع که ما آن ها را به خوبی سامان یافته می بینیم، در تعارض و گسیختگی نیستند؟ گونه های دگرگون شده بی شمار باید وجود می داشتند.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: چالشهای پیش روی نظریه تکامل

نوع فایلنویسنده: مصطفی پورنورعلی

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶۲

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب چالشهای پیش روی نظریه تکامل

نظرات