دانلود کتاب انبارداری و مدیریت خرید

تاریخ انتشار : 21 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان انبارداری و مدیریت خرید

توضیحات:

كار انبارداري يك شغل مهم وپرمسؤليتي است .اجناس وموجودي هاي انباربايدتحت اختياريك انباردارمسؤل باشد.اگرچه اجناس يكي ازمهم ترين عوامل هزينه است كه به طورمتوسط ۵۵ % تمام شده كالاي ساخته شده راتشكيل مي دهد به همين جهت است كه مؤسسات صنعتي تا حدودي مجهزبراي تدارك وخريد وانباركردن مواد خواهد بود . موجودي هاي انباربايد درمحل هاي محفوظ و دورازخطربطورمنظم طوري نگهداري شود كه دسترسي به آن در موقع لزوم به آساني ميسرباشد و اقلام راكد وزائد وناباب انباربا رؤساي مسؤل بنگاه گزارش شود نوع ومقدارمواد وحداقل وحداكثرموجودي هريك ازاقلامي كه ميزان آن توسط مديران فني تعيين مي شود بايد پيوسته مطمح نظرانباردارقرارگيرد.مسؤليت انبارداري را نبايد دراختياراشخاص ناوارد به انبارداري مانند سركارگريا سرپرست كارگاه محول نمود.

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: انبارداری و مدیریت خرید

نوع فایلنویسنده: کامران فقیهی

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۹۰

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب انبارداری و مدیریت خرید

نظرات